โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::


โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.google.com
 
ผู้เข้าชม
 

 


 
วัน/ เดือน /ปี กิจกรรม
13 พฤษภาคม 2563

นักเรียนใหม่สมัครผ่านระบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องที่สอบได้ ตาม link ด้านล่างนี้เลย

3-12 พฤษภาคม 2563 สมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
17 เมษายน 2563 ประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เอกสารแนบ]
30 มีนาคม 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ [เอกสารแนบ]
 
ประกาศรายชื่อ การสมัครเข้าเรียนของนักเรียน ม. 1 และ ม.4
ตรวจสอบรายชื่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ และสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์ 02-710-2005 ต่อ 211
 
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ช่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) คลิ๊กเข้าชม 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมเทศ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายอิทธิณัฐ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นำโดยนายแสนรัก ก้อนทองคำ หัวหน้างานลูกเสือ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยฝ่ายงานลูกเสือจัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธาน และนายแสนรัก ก้อนทองคำ หัวหน้างานลูกเสือ ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ และทอดผ้าป่าการศึกษา ในวันที่ 31 มกราคม 2563
โดยมี นายชาญ  นาคทรัพย์ เป็นประธานในพิธี และนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ฝ่ายงานสภานักเรียนได้จัดกิจกรรม การเลือกตั้งให้กับนักเรียน เพื่อจัดหาประธานนักเรียนของปีการศึกษา 2563 รวมถึงเพื่อส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตย
ให้กับนักเรียน ในช่วงคาบเรียนที่ 6-7 ในวันที่ 31 มกราคม 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีน(ตรุษจีน) ตามโครงการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และส่งเสริมความรู้ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนในการใช้ทักษะทางภาษา ด้านวัฒนธรรมทางภาษา วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัด " กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 " ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 12.00 - 15.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนและอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้และข้อมูลด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
คณะกรรมการนักเรียนได้จัดโครงการ "ตลาดนัด บกส." ในวันที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต เกิดประสบการณ์ตรง และฝึกกระบวนการทำงานร่วมกัน รวมถึงการหารายได้ระหว่างเรียน
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม ต้อนรับปีใหม่ วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง และให้นักเรียนร่วมสังสรรค์ในคณะสี รู้จักการกล้าแสดงออก แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง และความรักสามัคคีในหมู่คณะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ความกล้าแสดงออก
ความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้มอบเกียรติบัตรและร่วมยินดีกับครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) " ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม "ค่ายวิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อม" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียน
ร่วมกิจกรรม "ค่ายวิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2562
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ วันกีฬาแห่งชาติต้านยาเสพติด รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและ สุนทรียภาพที่ดี แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา พัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติด และสร้างเครือข่าย ให้กับ โรงเรียนต่าง ๆ โดยมี นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันและให้การอนุเคราะห์ในสถานที่
ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้  กำหนดให้มีการแข่งขัน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เป็นศูนย์แข่งขันการงานอาชีพ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ โดยมีการจัดการแข่งขันทั้งหมด 10 รายการ
โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ประธานศูนย์การแข่งขันทักษะ การงานอาชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ในครั้งนี้ ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เป็นประธานในพิธี
ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 -09.30 น.
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรม กีฬาสีภายใน "ดอกแก้วเกมส์ " ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพที่ แสดงออกถึง ความสารมารถทางด้านกีฬา ความสามาคีในหมู่คณะ ความเป็นผู้นำ และมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ มีการจัดการแข่งขันในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ื
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ กำหนดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ให้ข้อมูลพูดคุยกับผู้ปกครอง และมอบเกียติบัตรแก่ลูกแก้วคนเก่ง 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกิจกรรม งานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดหนมแดง นำโดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562
ณ วัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกิจกรรมประเพณีรับบัว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีส่วนร่วมกับ อบต.บางแก้ว ในการเข้าประกวดใน
กิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด กิจกรรมกีฬา มิตรภาพ จากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อเชื่อมความสามัคคี ในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยมี นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิด กีฬามิตรภาพในครั้งนี้
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศึกษาดูวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เมืองเก่าเมืองอยุธยา จังหวัดอยุธยา ตามโครงการ "เยี่ยมชมอโยธยา พาราเก่าก่อน ย้อนความเป็นไทย"
ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม มุฑิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2562 ่ คุณครูวันเพ็ญ แซ่จง และคุณครูอัญชลี เครือวงค์ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี มีคณะครูบุคลากร นักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม โครงการ บางแก้วสะอาด ร่วมใจ สร้างวินัย
โรงเรียนสีเขียว
โดยมีการทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน ตามเขตพื้นที่ของแต่ละคณะสี เพื่อสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การสร้างจิตสำนึก ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ ดังหัวข้อ สะอาด ร่วมใจ สร้างวินัย ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลาคาบเรียนที่ 6-7
ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ร่วมกับโรงพยาบาบสมุทรปราการจัดกิจกรรม โครงการ อบรมผู้นำเยาวชน สาธารณสุขโรงเรียน (ยสร.)
นำโดยกลุ่มงานอนามัย โดยมีคุณครูมานพ จันทร ์ผู้แทนผู้อำนวยการเปิดงานในกิจกรรมครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องsmart classroom
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี และนางทรงโฉม ศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ์กล่าวรายงาน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม โครงการ วิ่งทดสอบสมรรถภาพและทัศนศึกษานำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทปราการ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้กำหนด  กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาชน โดยเน้นนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ดังนั้นโรงเรียน จึงจัดกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
"ค่ายพุทธบุตร"ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361