โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 

www.google.com
 
 
 
 

 

 


22-27 มีนาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
วันที่ 22-23 มีนาคม 2562 และ 25-27 มีนาคม 2562
21-27 มีนาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยฝ่ายงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน ระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของคณะกรรมการนักเรียน
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ หมู่บ้านฉัตรเพชร ระหว่างเวลา 07.00-08.30 น.
 

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักด์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ในเวลาคาบเรียนที่ 5-7 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

คลิกดูภาพกิจกรรม ภาพโดยคุณครูกรรณิกา ทุ่งลาด
 
 
กิจกรรม วันตรุษจีน โดยโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์จัดกิจกรรมขั้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
นำโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสม
ศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานสนามหน้าเสาธง
คลิกดูภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรคได้กำหนด จัดการเลือกตั้งในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ในคาบเรียนที่ 7 นำโดย ฝ่ายงานกิจการนักเรียนและสภานักเรียน คลิกดูภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม วันก่อตั้งโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์และทอดผ้าป่าการศึกษา ในวันที่ 1 ก.พ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยมี นายชาญ  นาคทรัพย์ เป็นประธาน ในพิธีและนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดงาน คลิกดูภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรคฺ์ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ช่วงเช้าทำกิจกรรมตักบาตร ช่วงบ่ายกิจกรรมแจกของขวัญ
คลิกดูภาพกิจกรรม
 

 

แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำและการสร้างคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1

โดย

นางสาวโยษิตา สวัสดิ์โสภณกิจ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

นางสาวโยษิตา สวัสดิ์โสภณกิจ หน้าปกที่ 1 แบบฝึกทักษะ เนื้อหแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำและการสร้างคำ เล่ม1


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชุดคำสั่งควบคุมโปรแกรม

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 (การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โดย

นางสิริกร บุญทัน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสิริกร บุญทัน คู่มือการใช้ นวัตกรรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชุดคำสั่งควบคุมโปรแกรม
 
 
 
 

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361