โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
 

 

 
 
www.google.com
 

 

 

การทดสอบมาตรฐานกลางในการสอบปลายภาค ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ2 ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ปีการศึกษา 2560 วันที่ 3-4 มีนาคม 2561
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 2 มีนาคม 2561
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ปีการศึกษา 2560 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26-27ธันวามคม 2560 **
เข้าแข่งขัน จินตลีลา ระดับม.ปลายและร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับ ม.ต้น เปิดโลกวิชาการ sam-techนิทัศน์ ครั้งที่ 19 วิทยาลัยเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรม Merry Christmas ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นี้


 

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค ์- สำหรับนักเรียน
นักเรียนคนใด มีปัญหา ไม่สามารถเข้ารหัสได้ สามารถแจ้งได้ที่่ครูสิริกร ห้อง elearning
ขั้นตอนการเข้ารหัสของนักเรียน

 

กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 <<< ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันตรุษจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันตรุษจีนขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม บ้านวัดโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนร่วมใจการทำดี
เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิกชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมสุนทรีลีลาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดกิจกรรมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกชมภาพกิจกรรม

 

นางสาวภคมน อภิชาชยุตกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เอกภาษาจีน สอนระดับม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเชาวลักษณ์ ทับชาลี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เอกชีววิทยา สอนระดับม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์