โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 

 

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับ

 
 
 

 
www.google.com
 
ผู้เข้าชม
 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

 

 

 
 
 
   
 
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม จิตอาสา (รับฝากรองเท้า) ณ วัดบางพลีใหญ่ใน เพื่อสมทบทุน ร่วมกับ อบจ.สมุทรปราการในการสร้างโดมอเนกประสงค์ เพื่อใช้ใน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพกิจกรรมจิตอาสา
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ทำบุญตักบาตรในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  เนื่องในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียน (วันก่อตั้งโรงเรียน)
โดย นายวิชาญ กิ่งก้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ให้ นายมานพ จันทร์งามรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นำคณะครู และนักเรียนบางส่วน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คลิ๊กภาพ
วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายวิชาญ กิ่งก้าน ผูุ้้อำำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  นำเสนอโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมี ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 คณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมประชุม
ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คลิกดูภาพ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต 5 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรณาธิคุณ ได้จัดกิจกรรมขึ้นใน วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คลิ๊กภาพ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน Classroom Meeting และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
และ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิชาญ กิ่งก้าน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน (ลูกแก้วคนเก่ง) ในระดับชั้น รวมถึงประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คลิกภาพกิจกรรม
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมร่วมกับวัดหนามแดง ให้นักเรียนและคณะครู ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เพื่อร่วมกิจกรรม สัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ วัดหนามแดง
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัด บกส. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ลงมือทำจริง ขายจริง เรื่องรู้เกี่ยวกับ ประสบการณ์การขายของจริง โดยการลงมือปฏิบัติ Active learning ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะ พร้อมที่จะใช้ในการ ประกอบอาชีพ ในอนาคต. อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมการผลิตของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คาบเรียนที่ 6-7 ใต้อาคาร 5 คลิ๊กภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประ่ชาสรรค์ 3 ท่าน ได้แก่ นายมานพ จันทร์งาม, นายสรายุ รักเจียม และนายประเสริฐ อาจภักดี ด้วยความยินดียิ่ง
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ในเวลา 09.09 น. ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คลิ๊กภาพ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ กำหนดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็น
การน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกำหนดในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 คลิ๊กภาพ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดย นายวิชาญ กิ่งก้าน ผู้อำนวยโรงเรียน ได้จัดนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม ประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหะนะ ประจำปี 2563 ณ วัดหนามแดง ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและเป็นการร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน คลิ๊กภาพ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดย นายวิชาญ กิ่งก้าน ผู้อำนวยโรงเรียน ได้เข้าร่วมประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้จัดนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมประเพณีรับบัว ประจำปี 2563 ประกวดเรือ "ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือสวยงาม " ของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและเป็นการร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน คลิ๊กภาพ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม "รวมรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา วันอำลาที่ภาคภูมิ" เพื่อแสดงมุทิตาจิต คาระวะแด่ข้าราชการครูเกษียณ
อายุราชการ ประจำปี 2563 นำโดย นายวิชาญ กิ่งก้าน ผู้อำนวยโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ณ หอประชุมโรงเรียนบา่งแก้วประชาสรรค์ คลิ๊กภาพ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ นำโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 11-18
สิงหาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไทย
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ต้อนรับ
นายวิชาญ กิ่งก้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยา จังหวัดอ่างทอง เนื่องในโอกาส มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยงานอนามัย จัดการตรวจสุขภาพให้กับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 (ตรวจสุขภาพนักเรียน)วันที่ 13 สิงหาคม 2563 (ตรวจสุขภาพ คณะครูและบุคลากร) ณ หอประชุม โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยมีท่านผู้บริหาร คณะครู บุคคลากร  และนักเรียนร่วมถวายพรชัยมงคล และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุน ในครั้งนี้
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนภายใต้ กรอบแนวคิดและคำขวัญ
"พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด" 26 มิถุนายน 2563

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361