โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.google.com
 
ผู้เข้าชม
 

 


 
วัน/ เดือน /ปี กิจกรรม
1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ตารางเรียน
26 มิถุนายน 2563 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปีการศึกษา 2563
23-26 มิถุนายน 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศ และค่ายพุทธบุตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
10 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [เอกสารแนบ]
รายงานและมอบตัว วันที่ 13 มิถุนายน 2563
10 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [เอกสารแนบ]
รายงานและมอบตัว วันที่ 14 มิถุนายน 2563
17 เมษายน 2563 ประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เอกสารแนบ]
30 มีนาคม 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ [เอกสารแนบ]
 
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
 
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนภายใต้ กรอบแนวคิดและคำขวัญ
"พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด" 26 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมเทศ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายอิทธิณัฐ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นำโดยนายแสนรัก ก้อนทองคำ หัวหน้างานลูกเสือ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยฝ่ายงานลูกเสือจัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธาน และนายแสนรัก ก้อนทองคำ หัวหน้างานลูกเสือ ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ และทอดผ้าป่าการศึกษา ในวันที่ 31 มกราคม 2563
โดยมี นายชาญ  นาคทรัพย์ เป็นประธานในพิธี และนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
 

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361