โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 

บทเรียนอิเล็คทรอนิกส์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
www.google.com
 
 
 
 

 


15 พ.ย. 2561 ตามโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้มีการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนแล้วนั้น มีผู้ปกครองบางท่านไม่เข้าร่วมประชุม โรงเรียนได้จัดการประชุมครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 2561 ในเวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom (ห้องประชุม อาคาร3)
   
 
แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำและการสร้างคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย นางสาวโยษิตา สวัสดิ์โสภณกิจ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

**download ปกเอกสาร

**
download เนื้อหา
   
สถานที่การแข่งขันทักษะการงานอาชีพ download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและกรรมการตัดสิน download
 
นางกานต์ธีรา กษมกุลการ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
งาน
ทะเบียน
นางสาววธิดา ศิริประสาท
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูบรรณารักษ์
นายธนวัฒน์ ทรงเขตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูสังคมศึกษา
นางภานรินทร์ จิตต์แจ้ง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูภาษาอังกฤษ
นายธีรภัทร ตะกรุดแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูคณิตศาสตร์
นายชัยมงคล โกศิลา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาววรรณรท ชะเทียนรัมย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูคณิตศาสตร์
นางสาวจิราพร ธูปหอม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูภาษาอังกฤษ
นางสาวจุไรรัตน์ ทองนาค
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูคณิตศาสตร์

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361