โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 

www.google.com
 
ผู้เข้าชม
 

 


วัน/เดือน/ปี เรื่อง
2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา 2562 ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ตรวจวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นักเรียนตรวจวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และสร้างวินัยตนเองของเยาวชนเพื่อการพัฒนา"
เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดความสมัคคี มีทัศนคติที่ดีใน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุข โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม ไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติ วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระราชินี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรช่วงเช้า และเทิดพระเกียรติในเวลา 09.00 น.
31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม วัดงดสูบบุรี่โลก โดยมีการเดินรณรงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่คนในชุมชน
19 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,และ6 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
13 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดย download ตารางเรียนได้ดังนี้ ตารางเรียน
7 พฤษภาคม 2562 เรียนเชิญ คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เข้ารับการอบรม พัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562
เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Site ด้วยเทคโนโลยี Google App for Education ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ณ ห้อง e-learning โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
3 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้กำหนดจัด " กิจกรรมงานปฐมนิเทศ " สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
- เรียนเชิญคุณครูทุกท่าน แต่งกาย ด้วยเสื้อเหลือง
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้กิจกรรม วันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล สะท้อนคุณค่าทางจิตใจ และสร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
และนักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ที่ประสาทวิชาความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์>
ภาพโดย คุณครูสิริกัญญา ห่างถิ่น และคุณครูพิสิฐ ชนะการณ์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีได้ลงนามถวายพระพร และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยมีข้าราชการครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพจากคุณครูกรรณิกา ทุ่งลาด
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ให้แก่นักเรียนช่วงเข้า และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้โทษ ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงได้ทราบถึงโทษของบุหรี่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพจากคุณครูกรรณิกา ทุ่งลาด
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพกิจกรรม จากคุณครู พิสิฐ ชนะการณ์

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361