โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 

www.google.com
 
ผู้เข้าชม
 

 


วัน/เดือน/ปี เรื่อง
 
3 พฤศจิกายน 2562

โรงเีรียนบางแก้วประชาสรรค์ ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2 / 2562 นักเรียนทุกระดับชั้น
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

29 ตุลาคม 2562 โรงเีรียนบางแก้วประชาสรรค์ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2562 ในวันที่ 29 ตุลาลม 2562
14 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะ วัดหนามแดง
12 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกิจกรรมงานรับบัว อำเภอบางพลี
2-9 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ประกาศผลสอบ และลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
27กันยายน-1ตุลาคม โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคคลากรโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
27 กันยายน 2562 ประชุมประจำเดือน ณ ห้อง Smart Classroom 10.00 น.
20 กันยายน 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้รับเกียติเป็นเจ้าภาพจัด กิจกรรมกีฬา มิตรภาพ จากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อเชื่อมความสามัคคี ในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในวันที่ 20 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศึกษาดูวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เมืองเก่าเมืองอยุธยา จังหวัดอยุธยา ในวันที่ 18 กันยายน 2562
16-17 กันยายน 62 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม โครงการ บางแก้วสะอาด ร่วมใจ สร้างวินัย โรงเรียนสีเขียว โครงการ บางแก้วสะอาด ร่วมใจ สร้างวินัย โรงเรียนสีเขียว ในการทำความสะอาด ตามบริเวณห้องเรียน และตามเขตพื้นที่ของแต่ละคณะ ในคาบเรียน 6-7
27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ร่วมกับโรงพยาบาบสมุทรปราการจัดกิจกรรม โครงการ อบรมผู้นำเยาวชน สาธารณสุขโรงเรียน (ยสร.) นำโดยกลุ่มงานอนามัย โดยมีคุณครูมานพ จันทร ์ผู้แทนผู้อำนวยการเปิดงานในกิจกรรมครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องsmart classroom
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด กิจกรรมกีฬา มิตรภาพ จากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อเชื่อมความสามัคคี ในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยมี นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิด กีฬามิตรภาพในครั้งนี้
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศึกษาดูวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เมืองเก่าเมืองอยุธยา จังหวัดอยุธยา ตามโครงการ "เยี่ยมชมอโยธยา พาราเก่าก่อน ย้อนความเป็นไทย"
ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม มุฑิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2562 ่ คุณครูวันเพ็ญ แซ่จง และคุณครูอัญชลี เครือวงค์ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี มีคณะครูบุคลากร นักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม โครงการ บางแก้วสะอาด ร่วมใจ สร้างวินัย
โรงเรียนสีเขียว
โดยมีการทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน ตามเขตพื้นที่ของแต่ละคณะสี เพื่อสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การสร้างจิตสำนึก ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ ดังหัวข้อ สะอาด ร่วมใจ สร้างวินัย ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลาคาบเรียนที่ 6-7
ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ร่วมกับโรงพยาบาบสมุทรปราการจัดกิจกรรม โครงการ อบรมผู้นำเยาวชน สาธารณสุขโรงเรียน (ยสร.)
นำโดยกลุ่มงานอนามัย โดยมีคุณครูมานพ จันทร ์ผู้แทนผู้อำนวยการเปิดงานในกิจกรรมครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องsmart classroom
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี และนางทรงโฉม ศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ์กล่าวรายงาน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม โครงการ วิ่งทดสอบสมรรถภาพและทัศนศึกษานำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทปราการ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้กำหนด  กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาชน โดยเน้นนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ดังนั้นโรงเรียน จึงจัดกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
"ค่ายพุทธบุตร"ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
การประชาสัมพันธ์
ด้วยคณะลูกเสือโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งลูกเสือโลก
และถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
เป็นประธานในพิธดังกล่าว จึงกำหนดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จัดกิจกรรม ครอบครัวตำรวจปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% โดยมีคณะวิทยากรจาก
สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว อำเภอบางพลี ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันอุบัติ"  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ในเวลา 13.50-15.00 น.
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับ อสม.และอบต.จัดกิจกรรม การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีโครงการ "เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด " ได้จัดกิจกรรม
เดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชน ให้ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์เป็นประธาน
ในกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม สืบสานตำนานสุนทรภู่ มีกิจกรรมขึ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตอบปัญหา
การขับร้องเพลง และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สุนทรภู่ โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เป็นประธานในพิธีและกิจกรรมครั้งนี้
จัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และสร้างวินัยตนเองของเยาวชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้กิจกรรม วันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล สะท้อนคุณค่าทางจิตใจ และสร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
และนักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ที่ประสาทวิชาความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ภาพโดย คุณครูสิริกัญญา ห่างถิ่น และคุณครูพิสิฐ ชนะการณ์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีได้ลงนามถวายพระพร และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยมีข้าราชการครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพจากคุณครูกรรณิกา ทุ่งลาด
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ให้แก่นักเรียนช่วงเข้า และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้โทษ ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงได้ทราบถึงโทษของบุหรี่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพจากคุณครูกรรณิกา ทุ่งลาด
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพกิจกรรม จากคุณครู พิสิฐ ชนะการณ์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดกิจกรรมขึ้น
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361