โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับ

 
นายวิชาญ กิ่งก้าน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.google.com
 
ผู้เข้าชม
 

 


 
วัน เดือน ปี เรื่อง
2-3 พฤศจิกายน 2563 กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 ทุกระดับชั้นในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563
31 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ร่วม กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง กับวัดหนามแดง โดยจัดนักเรียนเข้าร่วมงาน ประเพณีวันลอย กระทงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดหนามแดง
30 ตุลาคม 2563 กิจกรรม ตลาดนัดบางแก้วประชาสรรค์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 บริเวณใต้อาคาร 5 ในเวลา 13.50 น.
29 ตุลาคม 2563 ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คือ นายมานพ จันทร์งาม, นายสรายุ รักเจียมและ
นายประเสริฐ อาจภักดีั
16 ตุลาคม 2563 กำหนดการ การประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา ในเวลา 13.50 น.
(คาบเรียนที่ 6-7)
9 ตุลาคม 2563 กำหนดจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563  เวลา 07.30 น.
3 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนร่วมกับ วัดหนามแดง ในกิจกรรม ขบวนแห่งานประเพณี ออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหะนะของวัดหนามแดง ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ในกิจกรรม ประเพณี รับบัว ประจำปี 2563
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
25 กันยายน 2563 จัดกิจกรรม มุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2563 ในเวลา 13.00 น.
2-3 กันยายน 2563 กำหนดการ สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ทุกระดับ)
18 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Smart Classroom
17 สิงหาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ วิชาญ กิ่งก้าน ได้แสดงความยินดี กับนักเรียนแข่งขันฟุตซอล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
รายการ Panda ลีก อายุ 19 ปี
14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการวิชาญ กิ่งก้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม สพม.5
เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
13 สิงหาคม 2563

* คณะครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์
เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
* ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

11 สิงหาคม 2563 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาิติ
7 สิงหาคม 2563 กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
4-5 สิงหาคม 2563 กิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน
24 กรกฎาคม 2563 กิจกรรม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
16 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
12 กรกฎาคม 2563

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6
ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ตารางเรียน
26 มิถุนายน 2563 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปีการศึกษา 2563
23-26 มิถุนายน 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศ และค่ายพุทธบุตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
10 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [เอกสารแนบ]
รายงานและมอบตัว วันที่ 13 มิถุนายน 2563
10 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [เอกสารแนบ]
รายงานและมอบตัว วันที่ 14 มิถุนายน 2563
17 เมษายน 2563 ประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เอกสารแนบ]
30 มีนาคม 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ [เอกสารแนบ]
   
 
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมร่วมกับวัดหนามแดง ให้นักเรียนและคณะครู ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เพื่อร่วมกิจกรรม สัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ วัดหนามแดง
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัด บกส. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ลงมือทำจริง ขายจริง เรื่องรู้เกี่ยวกับ ประสบการณ์การขายของจริง โดยการลงมือปฏิบัติ Active learning ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะ พร้อมที่จะใช้ในการ ประกอบอาชีพ ในอนาคต. อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมการผลิตของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คาบเรียนที่ 6-7 ใต้อาคาร 5 คลิ๊กภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประ่ชาสรรค์ 3 ท่าน ได้แก่ นายมานพ จันทร์งาม, นายสรายุ รักเจียม และนายประเสริฐ อาจภักดี ด้วยความยินดียิ่ง
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ในเวลา 09.09 น. ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คลิ๊กภาพ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ กำหนดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็น
การน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกำหนดในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 คลิ๊กภาพ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดย นายวิชาญ กิ่งก้าน ผู้อำนวยโรงเรียน ได้จัดนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม ประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหะนะ ประจำปี 2563 ณ วัดหนามแดง ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและเป็นการร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน คลิ๊กภาพ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดย นายวิชาญ กิ่งก้าน ผู้อำนวยโรงเรียน ได้เข้าร่วมประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้จัดนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมประเพณีรับบัว ประจำปี 2563 ประกวดเรือ "ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือสวยงาม " ของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและเป็นการร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน คลิ๊กภาพ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม "รวมรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา วันอำลาที่ภาคภูมิ" เพื่อแสดงมุทิตาจิต คาระวะแด่ข้าราชการครูเกษียณ
อายุราชการ ประจำปี 2563 นำโดย นายวิชาญ กิ่งก้าน ผู้อำนวยโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ณ หอประชุมโรงเรียนบา่งแก้วประชาสรรค์ คลิ๊กภาพ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ นำโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 11-18
สิงหาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไทย
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ต้อนรับ
นายวิชาญ กิ่งก้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยา จังหวัดอ่างทอง เนื่องในโอกาส มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยงานอนามัย จัดการตรวจสุขภาพให้กับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 (ตรวจสุขภาพนักเรียน)วันที่ 13 สิงหาคม 2563 (ตรวจสุขภาพ คณะครูและบุคลากร) ณ หอประชุม โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยมีท่านผู้บริหาร คณะครู บุคคลากร  และนักเรียนร่วมถวายพรชัยมงคล และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุน ในครั้งนี้
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนภายใต้ กรอบแนวคิดและคำขวัญ
"พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด" 26 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมเทศ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายอิทธิณัฐ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นำโดยนายแสนรัก ก้อนทองคำ หัวหน้างานลูกเสือ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยฝ่ายงานลูกเสือจัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธาน และนายแสนรัก ก้อนทองคำ หัวหน้างานลูกเสือ ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ และทอดผ้าป่าการศึกษา ในวันที่ 31 มกราคม 2563
โดยมี นายชาญ  นาคทรัพย์ เป็นประธานในพิธี และนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
 

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361