โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 

www.google.com
 
ผู้เข้าชม
 

 


วัน/เดือน/ปี เรื่อง
21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม โครงการ วิ่งทดสอบสมรรถภาพและทัศนศึกษานำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทปราการ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562
ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
- คุณครูแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง-ฟ้า
- นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน
5-8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม การแข่งขัน ทักษะและตอบปัญหา
ทางคณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562 ในเวลา 12.00 น.-13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาและ
ห้อง Smart Classroom
26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
11-13 ก.ค. 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้กำหนด  กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เยาชน โดยเน้นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ดังนั้นโรงเรียน
จึงจัดกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร"ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา 2562 ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ตรวจวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นักเรียนตรวจวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ในเวลา 08.30-09.20 น. ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จัดกิจกรรม ครอบครัวตำรวจปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
โดยมีคณะวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว อำเภอบางพลี ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันอุบัติ "
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ในเวลา 13.50-15.00 น.
26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และสร้างวินัยตนเองของเยาวชนเพื่อการพัฒนา"
เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดความสมัคคี มีทัศนคติที่ดีใน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุข โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม ไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติ วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระราชินี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรช่วงเช้า และเทิดพระเกียรติในเวลา 09.00 น.
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทปราการ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้กำหนด  กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาชน โดยเน้นนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ดังนั้นโรงเรียน จึงจัดกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
"ค่ายพุทธบุตร"ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
 
ด้วยคณะลูกเสือโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งลูกเสือโลก
และถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
เป็นประธานในพิธดังกล่าว จึงกำหนดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จัดกิจกรรม ครอบครัวตำรวจปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% โดยมีคณะวิทยากรจาก
สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว อำเภอบางพลี ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันอุบัติ"  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ในเวลา 13.50-15.00 น.
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับ อสม.และอบต.จัดกิจกรรม การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีโครงการ "เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด " ได้จัดกิจกรรม
เดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชน ให้ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์เป็นประธาน
ในกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม สืบสานตำนานสุนทรภู่ มีกิจกรรมขึ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตอบปัญหา
การขับร้องเพลง และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สุนทรภู่ โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เป็นประธานในพิธีและกิจกรรมครั้งนี้
จัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และสร้างวินัยตนเองของเยาวชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้กิจกรรม วันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล สะท้อนคุณค่าทางจิตใจ และสร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
และนักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ที่ประสาทวิชาความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ภาพโดย คุณครูสิริกัญญา ห่างถิ่น และคุณครูพิสิฐ ชนะการณ์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีได้ลงนามถวายพระพร และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยมีข้าราชการครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพจากคุณครูกรรณิกา ทุ่งลาด
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ให้แก่นักเรียนช่วงเข้า และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้โทษ ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงได้ทราบถึงโทษของบุหรี่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพจากคุณครูกรรณิกา ทุ่งลาด
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพกิจกรรม จากคุณครู พิสิฐ ชนะการณ์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดกิจกรรมขึ้น
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361