โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับ

 
นายวิชาญ กิ่งก้าน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.google.com
 
ผู้เข้าชม
 

 


 
วัน/ เดือน /ปี กิจกรรม
2-3 กันยายน 2563 กำหนดการ สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ทุกระดับ)
18 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Smart Classroom
17 สิงหาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ วิชาญ กิ่งก้าน ได้แสดงความยินดี กับนักเรียนแข่งขันฟุตซอล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
รายการ Panda ลีก อายุ 19 ปี
14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการวิชาญ กิ่งก้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม สพม.5
เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
13 สิงหาคม 2563

* คณะครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์
เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
* ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

11 สิงหาคม 2563 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาิติ
7 สิงหาคม 2563 กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
4-5 สิงหาคม 2563 กิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน
24 กรกฎาคม 2563 กิจกรรม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
16 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
12 กรกฎาคม 2563

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6
ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ตารางเรียน
26 มิถุนายน 2563 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปีการศึกษา 2563
23-26 มิถุนายน 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศ และค่ายพุทธบุตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
10 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [เอกสารแนบ]
รายงานและมอบตัว วันที่ 13 มิถุนายน 2563
10 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [เอกสารแนบ]
รายงานและมอบตัว วันที่ 14 มิถุนายน 2563
17 เมษายน 2563 ประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เอกสารแนบ]
30 มีนาคม 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ [เอกสารแนบ]
 
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
 
 
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ นำโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 11-18
สิงหาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไทย
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ต้อนรับ
นายวิชาญ กิ่งก้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยา จังหวัดอ่างทอง เนื่องในโอกาส มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยงานอนามัย จัดการตรวจสุขภาพให้กับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 (ตรวจสุขภาพนักเรียน)วันที่ 13 สิงหาคม 2563 (ตรวจสุขภาพ คณะครูและบุคลากร) ณ หอประชุม โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยมีท่านผู้บริหาร คณะครู บุคคลากร  และนักเรียนร่วมถวายพรชัยมงคล และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุน ในครั้งนี้
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนภายใต้ กรอบแนวคิดและคำขวัญ
"พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด" 26 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมเทศ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายอิทธิณัฐ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นำโดยนายแสนรัก ก้อนทองคำ หัวหน้างานลูกเสือ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยฝ่ายงานลูกเสือจัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธาน และนายแสนรัก ก้อนทองคำ หัวหน้างานลูกเสือ ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ และทอดผ้าป่าการศึกษา ในวันที่ 31 มกราคม 2563
โดยมี นายชาญ  นาคทรัพย์ เป็นประธานในพิธี และนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
 

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361