โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย :: 
     

 
 

 
www.google.com
www.facebook.com
ทำเนียบคณะครู และบุคลากร
 

 

 
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

 

ภาพกิจกรรม
เอกสารคำสั่ง
แผนผัง/ตารางแข่ง
ประกาศผล เขต 1
ประกาศผล เขต 2
download download download download download คณะนักเรียนและครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์จัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560  
ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ  และยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
ิ  
< คลิ๊กชมภาพกิจกรรม > 


     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
มีกิจกรรมการแข่งขัน ประกวด
นำเสนอ ตามหลักวิทยาศาสตร์
และจัดนิทรรศการ
18 ส.ค 2560
 
       < คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันแม่ 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ  
< คลิ๊กชมภาพกิจกรรม > 


 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์จัดกิจกรรมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 
< คลิ๊กชมภาพกิจกรรม >
 


     งานอนามัยโรงเรียน. จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจำปีให้กับคณะครู บุคคลากร
และนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
19-20 ก.ค 2560
 
       < คลิ๊กชมภาพกิจกรรม


 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง หล่อเทียนจำนำพรรษาพร้อม ขบวนนำเทียนไปถวาย
ณ วัดหนามแดง ในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา 7 ก.ค 2560 
< คลิ๊กชมภาพกิจกรรม >
 

 

 
   โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์จัดกิจกรรม
  
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พิธีเดินสวนสนาม
   ของลูกเสือกองเกียรติยศ ผู้กำกับ รองผู้กำกับ  
   และลูกเสือ-เนตรนารี     28 มิ.ย 2560

                        
                 คลิ๊กชมภาพกิจกรรม >

 


งานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์
ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมกัน
ต่อต้านยาเสพติด    26 มิ.ย 2560
 

    < คลิ๊กชมภาพกิจกรรม >


     ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับอบจ. จัดกิจกรรม
โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน
ร่วมประสาน ต้านภัยยาเสพติด
23 มิ.ย 2560
 
       < คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม ของครอบครัว ของสังคมเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ
รักในพระพุธศาสนา มีความรัก กตัญญู ต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ 15-17 มิ.ย 2560  
 
< คลิ๊กชมภาพกิจกรรม 1 < คลิ๊กชมภาพกิจกรรม 2 >


โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณครู เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง  
 เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา ผู้ให้โอวาท ผู้ทำให้ปัญญาเจริญ นักเรียนสมควรกราบไหว้คร-ูอาจารย์ด้วยความเคารพ 8 มิ.ย 2560
 < คลิ๊กชมภาพกิจกรรม >  


วันงดสูบบุหรี่โลก

 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม วันงด
สูบบุหรี่โลก เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน หลีกเลี่ยง
สารเสพติด โดยเฉพาะบุหรี่่ วิธีห่างไกลจากบุหรี่ 
31 พ.ค  2560
  < คลิ๊กชมภาพกิจกรรม >

                 


โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของเราชาวชมพู แสด
ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560
9 พ.ค 2560
< คลิ๊กชมภาพกิจกรรม>  


โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์จัด
กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ. ห้องประชุม 2 อาคาร 3 โดยมีนายชลินทร์   ศิลปสมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบ 31 มี.ค 2560  < คลิ๊กชมภาพกิจกรรม >  


     ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดโครงการ
  อบรม ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้เป็น 
 ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและทักษะ
ชีวิต ประจำปีการศึกษา 2559 

       < คลิ๊กชมภาพกิจกรรม      งานแนะแนวจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
        นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  
        ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2559
   3 มี.ค 2560 

       < คลิ๊กชมภาพกิจกรรม


 


เลือกตั้งกรรมการนักเรียน

 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน เพื่อส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 8 ก.พ 2560
 คลิ๊กชมภาพกิจกรรม >


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดกิจกรรมการแข่งขัน ประกวด แสดง โชร์ลีลาศในจังหวะต่างๆ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
3 ก.พ 2560  < คลิ๊กชมภาพกิจกรรม >  


โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน จัดทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อนำเงินไปพัฒนาโรงเรียน
ด้านต่างๆ โดยมีรองผู้อำนวยการเขตการศึกษาเขต 6 เป็นประธานเปิด   1 ก.พ 2560
< คลิ๊กชมภาพกิจกรรม >

 


กิจกรรมแนะแนวอาชีพ จัดเพื่อ แนะนำ
ส่งเสริมการศึกษาต่อ ระดับอาชีวศึกษา
สำหรับนักเรียน ม.3 และ ม.6    
27 ม.ค 2560
 
    < คลิ๊กชมภาพกิจกรรม >


โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำปี การศึกษา 2559  ณ. ค่ายทหารบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี
< คลิ๊กชมภาพกิจกรรม 1 > 18-20 ม.ค 2560 
< คลิ๊กชมภาพกิจกรรม 2 >  


โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประจำปี การศึกษา 2559  ณ. ค่ายลูกเสืออินทรแคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี
18-20 ม.ค 2560 
< คลิ๊กชมภาพกิจกรรม >  สถิติผู้เยี่ยมชม web page traffic counters
   โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Tel : 0-2710-2005
,0-2710-2361 Fax :0-2383-3344 , 0-2710-2361
ครูสหะชัย แสงสุนทร mail: sahachai5544@hotmail.com