โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
     
   
       
   
  นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์  
  ครู คศ.3  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
     
นางนันทิญา ฟองมี
ครู คศ.2
นางสาวกนกวรรณ ใหม่เงิน
ครู คศ.2
นายภัทรพงศ์ งามทรง
ครู คศ.1
นางสาววันดี แซ่เต็ง
ครู คศ.1
       
     
นางสาวเทพสุด โคตรศรี
พนักงานราชการ