โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
     
   
       
   
  นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์  
  ครู คศ.3  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
     
นางสาวกนกวรรณ ใหม่เงิน
ครู คศ.3
นางนันทิญา ฟองมี
ครู คศ.3
นายภัทรพงศ์ งามทรง
ครู คศ.1
นายธีรภัทร ตะกรุดแก้ว
ครูผู้ช่วย
       
   
นางสาวจุไรรัตน์ ทองนาค
ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณรท ชะเทียนรัมย์
ครูผู้ช่วย