โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
     
   
       
   
  นางชลิดา สุขประสาร
ครู คศ.3
 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
     
นางสาวโยษิตา สวัสดิ์โสภณกิจ
ครู คศ.2
นางสาวณัฐกฤตา ขุนเศรษฐี
ครู คศ.2
นางสาวเกื้อกุล คำหล้า
ครู คศ.2
นางสาวสุพัฒษา พันยา
ครู คศ.1