โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
     
   
       
   
  นางทรงโฉม ศิริ  
  ครู คศ.3  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
     
นางสาวสุพันธ์ณี ขุนนุ้ย
ครู คศ.2
นางสาวจิรันธนิน คนกลาง
ครู คศ.2
นางสาวทอปัด ศิริภัคธนกุล
ครู คศ.1
นางสุภาพร ชิณวัฒน์
ครู คศ.1
       
 
นายภูติ ภูติเกียรติขจร
ครู คศ.1
นางสาวเชาวลักษณ์ ทับชาลี
ครู ผู้ช่วย
นางสาวณัชชา เจริญฤทธิ์วัฒนา
ครู ผู้ช่วย