โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
     
   
       
   
  นางทรงโฉม ศิริ  
  ครู คศ.3  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     
นางสาวสุพันธ์ณี ขุนนุ้ย
ครู คศ.3
นางสุภาพร ชิณวัฒน์
ครู คศ.2
นายภูติ ภูติเกียรติขจร
ครู คศ.2
นางสาวเชาวลักษณ์ ทับชาลี
ครู
ครู เคมี ครู วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครู ฟิสิกส์ ครู ชีววิทยา
     
  นางสาวณัชชา เจริญฤทธิ์วัฒนา
ครู ผู้ช่วย
   
       
       
  เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
       
นางสิริกร บุญทัน
ครู คศ.3
นางสาวสิริกัญญา ห่างถิ่น
ครู คศ.1
นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด
ครู คศ.1
นางกานต์ธีรา กษมกุลการ
ครูผู้ช่วย
       
     
  นางสาวเบญจมาศ สุริฉาย    
  ครูธุรการ