โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
เครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
เครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ชุดพละ
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง