โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
 
 
 
   
       
   
  นางเรวดี บุญมากประเสริฐ
ครู คศ.3
 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     
 
นางสาวยุวดี แช่มเชื้อ
ครู คศ.3
นางสาวนาลิน ก้อมวงศ์
ครู คศ.1
นางสมถวิล จันทร์งาม
พนักงานราชการ