โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
 
 
 
   
       
   
  นายสมเกียติ ทรงสกุล
ครู คศ.2
 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     
นายมานพ จันทร์งาม
ครู คศ.3
นางสาวยุวดี แช่มเชื้อ
ครู คศ.3
นางเรวดี บุญมากประเสริฐ
ครู คศ.3
นางสาววาสนา เทพนมรัตน์
ครู คศ.3
       
   
นางสาวนาลิน ก้อมวงศ์
ครู คศ.1
นางสมถวิล จันทร์งาม
พนักงานราชการ