โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
   
       
   
  นางวันเพ็ญ แซ่จง  
  ครู คศ.2  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  
     
นายชรินทร์ เพชรรัตน์
ครู คศ.2
นายแสนรัก ก้อนทองคำ
ครู คศ.2
นายปุณณรัตน์ ประพันธ์อนุรักษ์
ครู คศ.1
นายพัศทร ชัยปัญหา
ครู คศ.1
       
     
นางสาวธิดารัตน์ พุฒศิริ
ครู ผู้ช่วย