โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
     
   
       
   
  นายชานนท์ เชื้อธนะภิญโญ
ครู คศ.1
 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
     
นางรุ่งรัตน์ ทวีพงศ์
ครู คศ.2
นายพิสิฐ ชนะการณ์
ครู คศ.1
นายมาโนชญ์ กุลจันทะ
ครู คศ.1
นางสาวกมลวรรณ ม่วงสุข
ครู ผู้ช่วย
       
 
นายศุภวิชญ์ ปุริศรี
ครู ผู้ช่วย
นางสาวฐิติมา พรหมโพธิ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวศุภกานตฺ์ วิชัยพล
ครูอัตราจ้าง