โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
     
   
       
   
  นายชานนท์ เชื้อธนะภิญโญ
ครู คศ.2
 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
     
นางรุ่งรัตน์ ทวีพงศ์
ครู คศ.2
นายพิสิฐ ชนะการณ์
ครู คศ.2
นายมาโนชญ์ กุลจันทะ
ครู คศ.1
นางสาวกมลวรรณ ม่วงสุข
ครู คศ.1
       
     
  นายศุภวิชญ์ ปุริศรี
ครู ผู้ช่วย