โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
   
       
   
  นางขวัญเรือน เยื่อทองเทศ  
  ครู คศ.2  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
     
นางกฤษณา ชาลีเครือ
ครู คศ.2
นางลัดดาวัลย์ อยู่พันธ์
ครู คศ.2
นายกำพล มัดจุปะ
ครู คศ.1
นายบุญญฤทธฺ์ สหุนันต์
ครู ผู้ช่วย
       
นางสาวภคมน อภิชาชยุตกุล
ครู ผู้ช่วย
นายศิระพงศ์ ทองสีแก้ว
ครู ผู้ช่วย
นายเริงสรรค์ ยะลา
ครูผู้ช่วย
นางสาวปาณิศา แสงส่ว่าง
ครูอัตราจ้าง
       
     
นางสาวอารีรักษ์ เพ็ชรสหาย
ครูอัตราจ้าง