โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
   
       
   
  นางขวัญเรือน เยื่อทองเทศ  
  ครู คศ.3  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
     
นางลัดดาวัลย์ อยู่พันธ์
ครู คศ.3
นายกำพล มัดจุปะ
ครู คศ.1
นายบุญญฤทธิ์ สหุนันต์
ครู คศ.1
นางสาวภคมน อภิชาชยุตกุล
ครู คศ.1
       
 
นายศิระพงศ์ ทองสีแก้ว
ครู คศ.1
นายเริงสรรค์ ยะลา
ครู คศ.1
นางสาวปาณิศา แสงส่ว่าง
ครู คศ.1
 
       
   
  นางสาวจิราพร ธูปหอม
ครูผู้ช่วย
นางภานรินทร์  จิตต์แจ้ง
ครูผู้ช่วย