โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
     
   
       
   
  นางเอ็มวัน เผือกผ่อง
ครู คศ.3
 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
     
นางประเทือง เปรมจิตต์
ครู คศ.2
นางสิริกร บุญทัน
ครู คศ.2
นางสาวดารุณี รักซ้อน
ครู คศ.1
นางสาวจีรวรรณ สุขผล
ครู คศ.1
       
 
นางสาวสิริกัญญา ห่างถิ่น
ครู ผู้ช่วย
นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด
ครู ผู้ช่วย
นางสาวกัญญาภัค ด้วงพรม
พนักงานราชการ