โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
     
   
       
   
  นางสาวดารุณี รักซ้อน
ครู คศ.2
 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  
     
     
   
  นายอิสรา นาคมนต์
ครูผู้ช่วย
นางสาวกัญญาภัค ด้วงพรม
พนักงานราชการ