โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
 
     
     
นายสำอาง คำหริ่ม   นายสุทธินันท์ พรหมปลอด   นายเอนก โกมลภิส   นางอุ่นเรือน ประทุมรัตน์
พ.ศ.2524-2530   พ.ศ. 2530-2533   พ.ศ. 2533-2538   2538-2539
             
     
นางสาวระเบียบ ก่อเกียรติคุณ   นายเสกสัณห์ กิจวรรณ   นางสาวปฏิมา พูนทรัพย์   นายสมพงษ์ หงษา
พ.ศ. 2539-2544   พ.ศ. 2544-2546   พ.ศ. 2546 2550   พ.ศ. 2550-2557
             
         
นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์   นายวิชาญ กิ่งก้าน        
พ.ศ. 2558-2563   พ.ศ.2563-ปีปัจจุบัน