โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนอิเล็คทรอนิกส์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
www.google.com
 
 
 
 

 

 

 
 
   
  นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  
     
   
  นายมานพ จันทร์งาม  
  หัวหน้างาน ฝ่ายกิจการนักเรียน  
     
นายมานพ จันทร์งาม นางสาววันเพ็ญ แซ่จง นางเรวดี บุญมากประเสริฐ
หัวหน้างาน
ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
หัวหน้างาน
งานหัวหน้าระดับ
หัวหน้างาน
ป้องปรามยาเสพติดและสื่อลามก
    งานสารสนเทศฝ่ายและธุรการ
     
นายสมเกียรติ ทรงสกุล นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์ นางสาวสิริกัญญา ห่างถิ่น
หัวหน้างาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
หัวหน้างาน
ส่งเสริมประชาธิปไตย
หัวหน้างาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     
นางสาวนาลิน ก้อมวงค์ นายปุณรรัตน์ ประพันธ์อนุรักษ์ นางณัฐกฤตา ขุนเศรษฐี
หัวหน้างาน
ผู้ปกครองเครือข่าย
หัวหน้างาน
ควบคุมความประพฤติ
หัวหน้างาน
คณะสี
     
   
นายภัทรพงศ์ งามทรง    
หัวหน้างาน
ประเมินและรายงานผลกิจการนักเรียน
   

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361