โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
 
 
 
 

 

 

 
 
   
  นายวิชาญ กิ่งก้าน  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  
     
   
  นายมานพ จันทร์งาม  
  ฝ่รองผู้อำนวยการฝกิจการนักเรียน  
     
นายมานพ จันทร์งาม นางสาววาสนา เทพนมรัตน์ นางเรวดี บุญมากประเสริฐ
หัวหน้างาน
ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
หัวหน้างาน
งานหัวหน้าระดับ
หัวหน้างาน
ป้องปรามยาเสพติดและสื่อลามก
    งานสารสนเทศฝ่ายและธุรการ
     
นายสมเกียรติ ทรงสกุล นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์ นางสาวสิริกัญญา ห่างถิ่น
หัวหน้างาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
หัวหน้างาน
ส่งเสริมประชาธิปไตย
หัวหน้างาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     
นางสาวนาลิน ก้อมวงค์ นายปุณรรัตน์ ประพันธ์อนุรักษ์ นางณัฐกฤตา ขุนเศรษฐี
หัวหน้างาน
ผู้ปกครองเครือข่าย
หัวหน้างาน
ควบคุมความประพฤติ
หัวหน้างาน
คณะสี
     
   
นายภัทรพงศ์ งามทรง    
หัวหน้างาน
ประเมินและรายงานผลกิจการนักเรียน
   

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361