โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
     
   
   
  นางสิริกร บุญทัน  
     
นางสาวสิริกัญญา ห่างถิ่น นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด นายมาโนชญ์ กุลจันทะ
     
Website โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ : www.bkps.ac.th