โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
   
นางสิริกร บุญทัน
ครู คศ.3
นางสาวสิริกัญญา ห่างถิ่น
ครู คศ.1
นายพิสิฐ ชนะการณ์
ครู คศ.2
     
 
นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด
ครู คศ.1
  นายมาโนชญ์ กุลจันทะ
ครู คศ.1
     
Website โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ : www.bkps.ac.th