โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 

 
 
 

       
    นายบุญญฤทธิ์ ตางจงราช    
    ประธานนักเรียน    
             
         
    นางสาวบุษยา เข็มเพ็ชร   นางสาวณิชากร จันทร์เขียว    
   

รองประธานคนที่1

  รองประธานคนที่2    
     
             
นางสาววิมลมณี มณีประดับวงศ์   นางสาวอิสริยา นาครุ้ง   นายมารุต พวงบุบผา   นางสาวนฤทัย อำไพ
เลขานุการ   วิชาการ   สวัสดิการ   ประชาสัมพันธ์
       
             
นายรุ่งภูมินทร์ กงกะเรียน   นายวัชรพล สิริยะเวชานนท์   นางสาววรัญญา จันต๊ะวงศ์   นายภรันยู ทองมาก
นันทนาการ   ปฏิคม   เหรัญญิก   สารวัตรนักเรียน
     
             
นายภาณุวัฒน์ คำเปลว   นางสาวอภิญญา พุ่มเจริญ   นางสาวอรชพร สายเส็ง   นางสาวนันทวรรณ มีศรี
กีฬาและสิ่งแวดล้อม   กรรมการนักเรียน   กรรมการนักเรียน   กรรมการนักเรียน
     
             
นายธีรดา เรียงพล   นางสาวพัชรา บุญขำ   นางสาวดวงภรณ์ กลิ่งด้วง   นางสาวอรชกร สายเส็ง
กรรมการนักเรียน   กรรมการนักเรียน   กรรมการนักเรียน   กรรมการนักเรียน
         
             
    นายเตชินท์ เชิดนาม   นายพชร เภตรา    
    กรรมการนักเรียน   กรรมการนักเรียน    
             
    ภาพ เพิ่มเติม