โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
  เอกสารฟอร์ม แก้ไขได้
 
งานวิจัยในชั้นเรียน
       
  หน้าปกรายงานในวิจัยชั้นเรียน    
  บันทึกข้อความรายงานวิจัยในชั้นเรียน    
  นำส่งวิจัยกลุ่มสาระรู้    
........................................................................................................
โครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้    
       
  ขออนุญาตใช้โครงการจัดการเรียนรู้รายวิชา    
  ขออนุญาตส่งโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ    
  ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ    
  ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา    
  แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา    
  แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้    
       
........................................................................................................
Professional Learning Community (PLC)    
       
  หน้าปกรายงาน PLC    
    นำส่ง PLC    
    ประชุม PLC การแยกตัวประกอบ    
  ........................................................................................................