โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
  เอกสารฟอร์ม แก้ไขได้
 
งานวิจัยในชั้นเรียน
       
  หน้าปกรายงานในวิจัยชั้นเรียน    
  บันทึกข้อความรายงานวิจัยในชั้นเรียน    
  นำส่งวิจัยกลุ่มสาระรู้    
........................................................................................................
โครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้    
       
  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้    
  ตัวอย่างโครงการจัดการเรียนรู้    
  ตัวอย่างบันทึกหลังสอน    
  บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน    
  บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุญาตนำส่งโครงการจัดการเรียนรู้รายวิชา    
  บันทึกข้อความเรื่อง รายงานการนำส่งแผนการส่งแผนการจัดการเรียนรู้และขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้    
  บันทึกข้อความเรื่อง รายงานการส่งโครงการจัดการเรียนรู้และขอใช้โครงการจัดการเรียนรู้      
........................................................................................................
Professional Learning Community (PLC)    
       
  หน้าปกรายงาน PLC    
    นำส่ง PLC    
    ประชุม PLC การแยกตัวประกอบ    
  ........................................................................................................