โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
ประวัติโรงเรียน
 

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ถือกำเนิดชุมชนในท้องถิ่นตำบลบางแก้ว เล็งเห็นความสำคัญและคุณประโยชน์ของกุลบุตรกุลธิดาในท้องถิ่น ได้ร่วมบริจาคที่ดินรวม 24 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา พร้อมทรัพย์สินให้แก่ทางราชการเพื่อจัดสร้างโรงเรียนใน ปี พ.ศ. 2524 ดังรายละเอียดดังนี้

1.นายวงษ์ ฉิมพูลสุข มอบที่ดิน 3 ไร่ 3 งาน 37 ตารางวา และมอบเงินให้จัดสร้างสิ่งต่าง ๆ เป็นเงิน 1,067,581 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
2.นางบาง ฉิมพูลสุข มอบที่ดิน 15 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา คิดเป็นเงิน 1,843,800 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
3.นายเฉย ฉิมพูลสุข มอบที่ดิน 3 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา และมอบเงินจัดสร้างสิ่งต่าง ๆ เป็นเงิน 70,702 บาท รวมบริจาคทั้งสิ้น 532,402 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสองบาทถ้วน)
4.นายเจียน แก้วมณี มอบที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา คิดเป็นเงิน 154,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

 

นอกจากนี้ยังมีผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างถนนสาธารณะเข้าสู่โรงเรียนทำให้การเดินทางเข้าสู่ โรงเรียนสะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้
1.นายเจียนและนางลิ้นจี่ แก้วมณี มอบที่ดินสร้างถนนเป็นเนื้อที่ 1 ไร่ 75 ตารางวา พร้อมทั้งบริจาคดินถมถนนอีก 1,660 ลูกบาศก์เมตร
2.นายนิพนธ์และนางฉวีวรรณ ภู่ทอง มอบที่ดินสร้างถนนเป็นเนื้อที่ 3 งาน 50 ตารางวา พร้อมทั้งบริจาคดินถมถนนอีก 1,410 ลูกบาศก์เมตร
3.นายเรืองและนางบุญสม วัชรพงศ์ พร้อมบุตร มอบที่ดินทำถนน เป็นเนื้อที่ 2 ไร่ 62 ตารางวา

กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์เป็นโรงเรียนประจำตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2524 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และแต่งตั้งนายสำอาง คำหริ่ม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2524 แต่งตั้งผู้อุปการะโรงเรียน 2 ท่าน คือ นายวงษ์ ฉิมพูลสุข และนางบาง ฉิมพูลสุข เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2524 และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ได้ทำพิธีมอบที่ดิน โดยมีนายสายสิทธิ์ พรแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี โรงเรียนจึงถือเอาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนตลอดมา

ในปี พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า โปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น "รางวัลพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2541