โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

การแข่งขันกีฬาภายใน กล้อง2 ค่ายวิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม ปีใหม่ 2562
พลังงานสัญจร ปตท. วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ การแข่งขันกีฬาภายใน กล้อง1
งานวันวชิราวุธ จิตอาสา ทำกระทงถวายวัดหนามแดง แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ระดับ ม.3 และม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่68 กางงานอาชีพ ประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 กิจกรรม ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดหนามแดง

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

งานเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561 กิจกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม การวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อม จ.เพชรบุรี
กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ม.1 กิจกรรม วิ่งทดสอบสมรรถภาพและทัศนศึกษา ม.2 กิจกรรม English Day Camp ม.4
วันวิทยาศาสตร์ วันแม่แห่งชาติ แห่เทียนพรรษา
เฉลิมพระเกียติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 STEAM ตรวจสุขภาพ
ผู้อำนวยการเขต สพม.6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันสุนทรภู่ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันต่อต้านยาเสพติดโลก  ค่ายพุทธบุตร ประกวดเดินสวนสนาม
กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 7 มิถุนายน 2561
วันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูช
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
วันที่ 11 พ.ค. 2561
อบรมพัฒนาครู ICT:Google apps for education
วันที่ 2-3 เมษายน 2561
วันแห่งความสำเร็จนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี3,6
วันที่ 30 มีนาคม 2560
กิจกรรมปรับพฤติกรรม นักเรียน
วันที่ 5-9 มีนาคม 2561
โครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนร่วมใจการทำดี
สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบางแก้ว 
กิจกรรมสุนทรีลีลาศ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน
ค่ายวิทยาศาสตร์
วันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา