โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
 

 

 

กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 7 มิถุนายน 2561
วันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูช
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
วันที่ 11 พ.ค. 2561
อบรมพัฒนาครู ICT:Google apps for education
วันที่ 2-3 เมษายน 2561
วันแห่งความสำเร็จนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี3,6
วันที่ 30 มีนาคม 2560
กิจกรรมปรับพฤติกรรม นักเรียน
วันที่ 5-9 มีนาคม 2561
โครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนร่วมใจการทำดี
สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบางแก้ว 
กิจกรรมสุนทรีลีลาศ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน
ค่ายวิทยาศาสตร์
วันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 มกราคม 2561
การประชุมผู้บริหารสถานโรงเรียน กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
26 มกราคม 2561
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560
จัดกิจกรรม MERRYCHRISTMAS!
25 ธันวาคม 2560
กีฬาสีภายในบางแก้วเกมส์
วันที่ึ7-8ธันวาคม
2560
ภาพกิจกรรม1 ภาพกิจกรรม1
ค่า่ยลูกเสือมวกเหล็กแค้มป์ปิ้ง จังหวัดสระบุรี
4-6 มกราคม 2561
ค่า่ยลูกเสือมวกเหล็กแค้มป์ปิ้ง จังหวัดสระบุรี
4-6 มกราคม 2561
ค่ายฝึกเยาวชนพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี
4-6 มกราคม 2561