โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
 
websit โรงเรียน: http://www.bkps.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการ: 02-7102005 ต่อ 222
่เบอร์โทรสาร : 02-7102361เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540