โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
     
   
       
   
  นายชลินทร์  ศิลปสมศักดิ์  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  
       
นางสุชานี จันทร์ช่วง นางขวัญเรือน เยื่อทองเทศ นางกฤษณา ชาลีเครือ นางอัญชลี เครือวงค์
หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานบุคคล หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานอาคารสถานที่
       
       
     
  นางสาวยุวดี แช่มเชื้อ    
  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ