โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
 

 

นายวิชาญ กิ่งก้าน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
นายมานพ จันทร์งาม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายสรายุ รักเจียม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ