โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
     
   
       
   
  นายชลินทร์  ศิลปสมศักดิ์  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  
       
นางสุชานี จันทร์ช่วง นายมานพ จันทร์งาม นางกฤษณา ชาลีเครือ นางอัญชลี เครือวงค์
หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานอาคารสถานที่
       
       
   
  นางสาวยุวดี แช่มเชื้อ นางขวัญเรือน เยื่อทองเทศ  
  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ หัวหน้างานบุคคล