โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
     
   
       
   
  นายชลินทร์  ศิลปสมศักดิ์  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  
       
นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ นายมานพ จันทร์งาม นางอัญชลี เครือวงค์ นางขวัญเรือน เยื่อทองเทศ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตำแหน่ง ครู คศ.3 ตำแหน่ง ครู คศ.3 ตำแหน่ง ครู คศ.2
บริหารงานฝ่ายวิชาการ บริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน บริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริหารงานฝ่ายบุคคลและงบประมาณ