โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
 
               
        นายสมพงษ์ หงษา        
        ผู้ทรงคุณวุฒิ        
        ประธานกรรมการ        
       
นายไพบูลย์  ทักษิณมณี    พระชัช  นาคโสโน   นายธีระพันธ์ นาคทรัพย์    นายชาญ  นาคทรัพย์   พระครูวิทูร  กิจจาทร
ผู้แทนผู้ปกครอง   ผู้แทนพระภิกษุ   ผู้แทนองค์กรชุมชน   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผู้แทนพระภิกษุ
                 
       
นางศิริพร เวชชพิพัฒน์   นายเดชธนา กฤตญาพงศกร   นายประพนธ์ ฟักพันธ์ไผ่    นายณัฎฐชัย หิรัญธรรมรัตน์    นายทวี พิมพ์นอก 
ผู้แทนครู    ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้แทนศิษย์เก่า   ผู้ทรงคุณวุฒิ
                 
         
นางสาวณธษา ฉิมพูลสุข   นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ   นายนิเวศน์  หลักเพชร   นายชลินทร์  ศิลปสมศักดิ์    
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้อำนวยการโรงเรียน    
            กรรมการและเลขานุการ