โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
 
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1. นายสมพงษ์ หงษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์  ทักษิณมณี  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3. นางศิริพร เวชชพิพัฒน์ ผู้แทนครู  กรรมการ
4. นายธีระพันธ์ นาคทรัพย์  ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5. นายชาญ  นาคทรัพย์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. นายณัฎฐชัย หิรัญธรรมรัตน์  ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7. พระครูวิทูร  กิจจาทร ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
8. พระชัช  นาคโสโน ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
9. นายประพนธ์ ฟักพันธ์ไผ่  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายเดชธนา กฤตญาพงศกร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นางสาวณธษา ฉิมพูลสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายนิเวศน์  หลักเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14 นายทวี พิมพ์นอก  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. นายชลินทร์  ศิลปะสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ