โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
พันธกิจโรงเรียน
1. นำเทคนิคการบริหารงานเชิงระบบมาใช้ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสานการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วน
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหรู้ เท่าทันโลก สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ส่งเสิรมการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจและความถนัด เพื่อส่งเสิรมศักยภาพของผู้เรียน
6. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ให้มีความสะอาด สวยงาม และเอื่อต่อการเรียนรู้
   
เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการมี ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
2. มีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น และมีความเป็นสากล
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำ 3.00 ภายในปี การศึกษา 2556่
4. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น ทำเป็น สามารถพึ่งตนเองได้ และอยู่ร่วมในสังคมได้ อย่างมีความสุข
5. มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
6. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม