โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียน
“งูเห่าล้อมรอบด้วยรวงข้าว”
งูเห่ า เป็นสัญลักษณ์แทนปีเกิดของผู้อุปการะโรงเรียน (นายวงษ์ ฉิมพูลสุข)
และแสดงถึงสถานที่ตั้งของโรงเรียนซึ่งเคยเป็นทุ่งนาและมีงูเห่าชุกชุม
รวงข้าว แสดงถึงอาชีพของคนในท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่ซึ่งแสดงถึง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนา
 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธมณี  รัตนเมธางกูร หมายถึง พระผู้เป็นหน่อเนื้อ  แห่งนักปราชญ์
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
"ต้นแก้ว"
 
สีประจำโรงเรียน
ชมพู-แสด
ชมพู ความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน (ตรงกับวันเกิดของนายวงษ์ ฉิมพูลสุข)
แสด ความเจิดจ้า สว่างรุ่งโรจน์  (ตรงกบวั นเกิดของนางบาง ฉิมพูลสุข)
 
ปรัชญา 
ความรู้ คู่คุณธรรม
 
คติพจน์
ทนฺโต เสฎโฐ มนุสฺเสสุ หมายถึง ผู้ฝึกตนดีแล้ว  เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์
 
คำขวัญ
ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย
 
ธงประจำโรงเรียน
เป็นแถบผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วย
แถบผ้าสีประจำโรงเรียน 2 สี สีชมพู  อยู่บน สีแสดอยู่ล่าง ตรงกลางเป็นรูป สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน