ประวัติส่วนตัว

  ชื่อ – สกุล    นายชลินทร์  ศิลปสมศักดิ์
  วัน เดือน ปี เกิด    10 มกราคม 2506
  สถานที่เกิด  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  สถานที่อยู่ปัจจุบัน 199/244 หมู่บ้านพฤกษา 15 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

                                 
ประวัติการศึกษา

  มัธยมศึกษา โรงเรียนปากผนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) เอกคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา
  ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.บ) เอกการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
  ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) เอกบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ประวัติการรับราชการ

  1  ก.ย.   2529 อาจารย์1 ระดับ3 โรงเรียนสมทรพิทยาคม จังหวัดสมทรปราการ
  1  ก.พ.  2549 ครูชำนาญการ โรงเรียนสมุทรพิทยาคม จังหวัดสมทรปราการ
  4  ก.ค.  2549 รองผู้อำนยการชชำนาญการ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุุทิศ) จังหวัดสมทรปราการ
 15 ต.ค.  2549 รองผู้อำนยการชชำนาญการ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมทรปราการ
  9 เม.ย.  2550 รองผู้อำนยการชชำนาญการ โรงเรียนสมุทรพิทยาคม จังหวัดสมทรปราการ
 17 เม.ย. 2551 ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมทรปราการ
 26 มิ.ย.  2551 ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนคลองพระยานาคราช จังหวัดสมทรปราการ
 24 ม.ค.  2555 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองพระยานาคราช จังหวัดสมทรปราการ
19  มี.ค.  2556 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนผาณิตวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 5   มิ.ย.  2558 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมทรปราการ
   


เกียรติประวัติศึกษาดูงาน

ปี พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาประเทศสาธารรณรัฐกัมพูชา
ปี พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาเมืองคุนหมิง ประเทศจีน
 ปี พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาประเทศลาว
 ปี พ.ศ. 2552 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์
 ปี พ.ศ. 2556 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาประเทศบรูไน