พันธกิจกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

การบริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาในสังกัดให้บรรลุตามเป้าหมายและส่งผลสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สาส์นจากผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นางสาวคนึงนิจ สมศรี

..

กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
นางสาวคนึงนิจ สมศรี

มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อ ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครู และลูกจ้างได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ
เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

PAGE กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

วิสัยทัศน์

ติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ