1. ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2565


2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 4 5 และ 6 ปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565


3. เข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที 1-3 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์


4. โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์เปิดภาคเรียนออนไซต์ 100%