การตรวจ ATK ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565