รองผู้อำนวยการโรงเรียน มานพ จันทร์งาม รับรางวัลเกียรติคุณ
บุคคลที่มีผลการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดดีเด่น