พิธีการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูขวัญเรือน เยื่อทองเทศ