คณะครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม