ประวัติโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากการเล็งเห็นความสำคัญและคุณประโยชน์ในการศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาในท้องถิ่น แต่ในขณะนั้นการเดินทางไปศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำเป็นต้องเดินทางไปในตัวอำเภอหรือตัวจังหวัด ซึ่งการคมนาคมติดต่อกับอำเภอหรือจังหวัดนั้นไม่สะดวก โดยเฉพาะในฤดูฝน ชาวบ้านในท้องถิ่นได้แก่ หมู่บ้านบริเวณวัดหนามแดงและอีกหลายหมู่บ้านในตำบลบางแก้วและบริเวณใกล้เคียง จึงต้องการให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น

ปีพุทธศักราช 2524 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการบริจากที่ดินจำนวน 24 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา พร้อมทรัพย์สินให้แก่ทางราชการเพื่อจัดสร้างโรงเรียนใน ปี พ.ศ. 2524 ดังรายละเอียดดังนี้
1.นายวงษ์ ฉิมพูลสุข มอบที่ดิน 3 ไร่ 3 งาน 37 ตารางวา พร้อมเงิน 1,067,581 บาท
2.นางบาง ฉิมพูลสุข มอบที่ดิน 15 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา
3.นายเฉย ฉิมพูลสุข มอบที่ดิน 3 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา พร้อมเงิน 70,702 บาท บาท
4.นายเจียน แก้วมณี มอบที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา

นอกจากนี้ยังมีผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างถนนสาธารณะเข้าสู่โรงเรียนทำให้การเดินทางเข้าสู่ โรงเรียนสะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้
1.นายเจียนและนางลิ้นจี่ แก้วมณี มอบที่ดินสร้างถนนเป็นเนื้อที่ 1 ไร่ 75 ตารางวา พร้อมทั้งบริจากดินถมถนน
2.นายนิพนธ์และนางฉวีวรรณ ภู่ทอง มอบที่ดินสร้างถนนเป็นเนื้อที่ 3 งาน 50 ตารางวา พร้อมทั้งบริจากดินถมถนน
3.นายเรืองและนางบุญสม วัชรพงศ์ พร้อมบุตร มอบที่ดินทำถนน เป็นเนื้อที่ 2 ไร่ 62 ตารางวา

กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์เป็นโรงเรียนประจำตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2524 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และแต่งตั้งนายสำอาง คำหริ่ม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2524
โดยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ได้ทำพิธีมอบที่ดินมีนายสายสิทธิ์ พรแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี โรงเรียนจึงได้ถือเอาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนตลอดมา