โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนอิเล็คทรอนิกส์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
www.google.com
 
 
 
 

 

 


ชุดกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561 Click


นางสาวณัชชา เจริญฤทธิ์วัฒนา นายอิสรา นาคมนต์ นายศิระพง์ ทองสีแก้ว นายเริงสรรค์ ยะลา
สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
 
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระเบียบแถวสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี  ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ กำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล สะท้อนคุณค่าทางจิตใจ
สร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูและศิษย์ นักเรียนทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ที่ประสาทวิชาความรู้ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
ภาพกิจกรรม
โรงเีรียนบางแก้วประชาสรรค์และ อบต.บางแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยเดินรณรงค์ให้เยาวชนและนักเรียนหลีกเลี่ยงสารเสพติด
โดยเฉพาะบุหรี่รวมถึงโทษภัยและวิธีการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากบุหรี่ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีของไทยรวมถึงส่งสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมการบำรุงพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 61 ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
จัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมาณฉันท์อย่างยั่งยืน
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพกิจกรรม
ดูกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361